Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

Na podstawie § 34 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować sprawozdanie w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym na stronie BIP Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zostały udostępnione sprawozdania finansowe za 2019 rok wszystkich obsługiwanych jednostek.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 34 pkt 10 ww. Rozporządzenia “W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki”.

Sprawozdania z 2020 roku

ASIIS

ASIIS 2020

Szkoły

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie

Szkoła Podstawowa
Marii Konopnickiej w Grzybnie

Szkoła Podstawowa
im. Przyrodników Polskich w Brwicach

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie

Przedszkole

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
Wilsona 10

Sprawozdania z 2019 roku

ASIIS

ASIIS 2019

Szkoły

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie

Szkoła Podstawowa
Marii Konopnickiej w Grzybnie

Szkoła Podstawowa
im. Przyrodników Polskich w Brwicach

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie

Przedszkole

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
Wilsona 10