Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

Na podstawie § 34 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować sprawozdanie w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym na stronie BIP Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie zostały udostępnione sprawozdania finansowe za 2019 rok wszystkich obsługiwanych jednostek.

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 34 pkt 10 ww. Rozporządzenia “W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki”.

 

Sprawozdania z 2020 roku

Sprawozdania z 2019 roku