Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Klauzula informacyjna administratora

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

W związku z realizacją zadań przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, reprezentowana przez Dyrektora ASiIS informuje, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administracja Szkół
  i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, email: asiis@chojna.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Państwa  dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. Szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać u pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 4. Państwa dane osobowe (np. Imię, Nazwisko, Nr PESEL) został pozyskany z rejestrów państwowych, innych instytucji, lub zostały przez Państwa podane dobrowolnie w celu przeprowadzenia przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie postępowania administracyjnego. Szczegółowych informacji możecie Państwo uzyskać u pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Szczegółowych informacji możecie Państwa uzyskać u pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem
  a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowany przez pracownika merytorycznego, zajmującego się daną sprawą. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy  bez rozpatrzenia.