Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Zgodnie z zapisem art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2013 r., poz.352/1).

Zgodnie art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli

 1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w   terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do kogo należy złożyć wniosek?

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 3. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 5. kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 9. inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)
 10. oświadczenie o miejscu zamieszkania z zamiaru pobytu stałego młodocianego pracownika
 11. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 12. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, zakazów i nakazów w zakresie prowadzonej działalności w związku z epidemią

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Tryb nauki

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

Wysokość dofinansowania

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w   którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki: