Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

ZARZĄDZENIA Nr 66/2021

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649 ze zm.) Burmistrz Gminy Chojna zarządza, co  następuje:

§ 1. W czasie przerwy wakacyjnej opieka nad dziećmi odbywać się będzie w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie”, zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3. Informacje dotyczące wykazu dyżuru wakacyjnego są zgodne z załącznikiem nr 1 oraz zasady ich funkcjonowania będą zamieszczane rokrocznie do dnia 31 marca danego roku, na  stronie internetowej www.chojna.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Chojnie oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w szkołach i Bajkowym Przedszkolu Miejskim w  Chojnie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie www.bip.asiis.edu.pl

§ 4. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jest zgodny z załącznikiem nr 3 do  zarządzenia.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, dyrektorom publicznych szkół i dyrektorowi Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w  sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Barbara Rawecka