Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od dnia 1 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i przedszkola oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna (Zarządzenie nr 1_2023 -pdf)

Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna (Zarządzenie nr 2_2023-pdf)

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i  nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w  kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w publicznych szkołach podstawowych, w  których utworzono oddziały przedszkolne:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkolna 15,
   tel.91 414 39 55 lub 91 414 36 26
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie,
  ul. Żwirki i  Wigury 10, tel. 91 414 27 03
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, tel.91 414 33 26
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93,
  tel. 91 414 72 47
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23,
  tel. 91 414 77 95
 5. Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 10, 
  tel. 91 414 26 50

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Chojna, w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolu.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Chojna, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w  tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2023 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci w wieku 3-6 lat i mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2023/2024 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Chojna. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudni 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna:

 • Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na  podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-10 pkt
 • Kandydat, którego jedno z  rodziców (opiekunów prawnych) jest zatrudniony na podstawie umowy o  pracę lub cywilnoprawną, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne albo studiuje, uczy się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do  rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt
 • Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej, w  której funkcjonuje oddział przedszkolny- 2 pkt
 • Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Chojna i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-5 pkt
 • Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest najbliższą placówką od  miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z  rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub gospodarstwa rolnego albo studiowania, nauki w trybie dziennym-1 pkt

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (zaświadczenie nr 1)
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (oświadczenie nr 4)
 • zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym (zaświadczenie nr 2)
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Chojna (oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (oświadczenie nr 6)
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Chojna i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna (oświadczenie nr 5)

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o  okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola.(pobierz pdf)

REKRUTACJA DO KLAS I W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych Publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna (Zarządzenie nr 3_2023-pdf)

Określono kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas I szkół podstawowych w Uchwale Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudni 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna :

 • Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w danej szkole – 10 pkt
 • Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) posiadają miejsce pracy w obwodzie szkoły. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 7  pkt
 • Kandydat, którego w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (m.in. babcia, dziadek) wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt

 

Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudni 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna(pobierz pdf)