Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU: ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOLNEGO LUB NAUKI

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, zwana dalej ,,Prawo Oświatowe”

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwana dalej „ustawą egzekucyjną”.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 2 § 1 pkt 10).

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny  na jego przedstawicieli ustawowych Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA SZKOLNEGO

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo Oświatowe:

31 ust 1- Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, aż do końca roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

31 ust.2- W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9  lat.

31 ust.4- Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w  innej formie wychowania przedszkolnego.

31 ust 5- Obowiązek, o którym mowa w ust.4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Zgodnie z art.36 ust.8 ustawy Prawo Oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Zgodnie z art.40 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

Zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

Informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w  obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust 10 lub 11.

OBOWIĄZEK NAUKI

Zgodnie z art. 36 ust.9 ustawy Prawo Oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

Uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

Realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u  pracodawcy;

Zgodnie z art. 36 ust.12 ustawy Prawo oświatowe uczeń który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgodnie z art. 36 ust.10 ustawy Prawo Oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełnianie również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

Za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o  współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

Przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Zgodnie z art. 36 ust.17 ustawy Prawo Oświatowe, za spełnienie obowiązku, o którym mowa w art.31 ust.4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i   młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art.31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w   art. 31 ust.4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art.31 ust.4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

Dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

Zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art.36 ust.9 pkt 2 i w  przepisach wydanych na podstawie art.36 ust.16

Zgodnie z art.40 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i   zmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.37 ust.1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.