Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

INFORMACJA O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W  PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2024/2025 oraz REKRUTACJA DO KLAS I W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CHOJNA

Od dnia 1 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2024/2025.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W CHOJNIE

od 19 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024 r. : złożenie przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025,

od 01.03.2024 r. do 22.03.2024 r. (w godz. od 8:00 do 15:00): złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowym Przedszkolu Miejskim wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 25.03.2024 r. do 29.03.2024 r.: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, Bajkowego Przedszkola Miejskiego i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

do 04.04.2024 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 05.04.2024 r. do 12.04.2024 r. (w godz. od 8:00 do 15:00): potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,

18.04.2022 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i  nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w publicznych szkołach podstawowych, w  których utworzono oddziały przedszkolne:

1.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkolna 15,

tel.91 414 39 55 lub 91 414 36 26,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i  Wigury 10, tel. 91 414 27 03,

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, tel.91 414 33 26,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93,

tel. 91 414 72 47,

5.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 

tel. 91 414 77 95,

6.Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 10,

tel.91 414 26 50.

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Chojna, w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolu.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Chojna, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w  tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. 

Z dniem 01 września 2024 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci w wieku 3-6 lat i mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2024/2025 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Chojna. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

*wielodzietność rodziny kandydata;

*niepełnosprawność kandydata;

*niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

*niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

*niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

*samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

*objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to  rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:

* oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2)

* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

* prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3)

* dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9  czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Kryteria potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna:

* Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na  podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-10 pkt

* Kandydat, którego jedno z  rodziców (opiekunów prawnych) jest zatrudniony na podstawie umowy o  pracę lub cywilnoprawną, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne albo studiuje, uczy się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do  rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt

* Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej, w  której funkcjonuje oddział przedszkolny- 2 pkt

* Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Chojna i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko-5 pkt

* Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest najbliższą placówką od  miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z  rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub gospodarstwa rolnego albo studiowania, nauki w trybie dziennym-1 pkt

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

*zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (zaświadczenie nr 1)

* oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (oświadczenie nr 4)

* zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym (zaświadczenie nr 2)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Chojna (oświadczenie nr 1)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (oświadczenie nr 6)

*oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Chojna i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Chojna (oświadczenie nr 5)

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego,

może zwrócić się do Wójta/ Burmistrza/Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt/ Burmistrz/Prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o  okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Wójta/ Burmistrza/Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 ze zm.)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w  sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola.(pobierz pdf)

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w  Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chojna.(pobierz pdf)

ZARZĄDZENIE Nr 10/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.(pobierz pdf)

REKRUTACJA DO KLAS I W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

od 01.03.2024 r. do 22.03.2024 r. (w godz. od 8:00 do 15:00): złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25.03.2024 r. do 29.03.2024 r.: weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. Prawo oświatowe

do 04.04.2024 r.: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 05.04.2024 r. do 12.04.2024 r.: Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w  publicznej szkole podstawowej

18.04.2024 r.: podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szczegółowe informacje można uzyskać w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna

1.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkolna 15,

tel.91 414 39 55 lub 91 414 36 26

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, ul. Żwirki i  Wigury 10, tel. 91 414 27 03

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Krzymów 29, tel.91 414 33 26

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93,

tel. 91 414 72 47

5.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 

tel. 91 414 77 95

Określono kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas I szkół podstawowych w Uchwale Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna :

* Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w danej szkole – 10 pkt

* Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) posiadają miejsce pracy w obwodzie szkoły. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 7  pkt

* Kandydat, którego w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (m.in. babcia, dziadek) wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt

ZARZĄDZENIE Nr 11/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Publicznych Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna.(pobierz pdf)

Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudni 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021, poz. 137) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna (pobierz pdf)

 

Sporządziła:

Weronika Kotlińska

dyrektor ASiIS 

w Chojnie