Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Bilans Szkoły Podstawowej Nr1 w Chojnie
Szkoła Podstawowa nr 1 Sporządzono: Adresat:
im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15 74-500 Chojna
Regon: 368022150 na dzień: 31-12-2019 r. Gmina Chojna
AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe 2 788 328,88 2 681 926,85 A Fundusz 2 464 182,66 2 298 773,83
A.I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 6 704 796,95 6 904 034,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe 2 788 328,88 2 681 926,85 A.II Wynik finansowy netto (+,-) -4 240 614,29 -4 605 261,02
A.II.1 Środki trwałe 2 788 328,88 2 681 926,85 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00
A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -4 240 614,29 -4 605 261,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 611 835,62 2 522 648,56 A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 75 000,11 79 974,04 B Fundusze placówek 0,00 0,00
A.II.1.4 Środki transportu 0,00 0,00 C Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe 101 493,15 79 304,25 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 475 976,74 508 973,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.II Zobowiązania krótkoterminowe 475 976,74 508 973,97
A.III Należności długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 141,07 5 299,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 18 506,00 17 663,44
A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 124 626,70 150 771,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 209 483,55 234 299,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe zobowiązania 1 579,50 937,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 151 830,52 125 820,95 D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
B.I Zapasy 30 701,10 17 927,02 D.II.8 Fundusze specjalne 117 639,92 100 001,96
B.I.1 Materiały 30 701,10 17 927,02 D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117 639,92 100 001,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00
B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B.II Należności krótkoterminowe 94 388,14 99 257,74
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 60,00
B.II.2 Należności od budżetów 0,00 0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
B.II.4 Pozostałe należności 94 388,14 99 197,74
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 741,28 8 636,19
B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 26 741,28 8 636,19
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00
B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 940 159,40 2 807 747,80 Suma pasywów 2 940 159,40 2 807 747,80
WP Table Builder