Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej

Bilans Szkoły Podstawowej Nr1 w Chojnie
Szkoła Podstawowa nr 1 Sporządzono: Adresat:
im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15 74-500 Chojna
Regon: 368022150 na dzień: 31-12-2020 r. Gmina Chojna
AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe 2 681 926,85 2 558 993,73 A Fundusz 2 298 773,83 2 150 859,40
A.I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I Fundusz jednostki 6 904 034,85 7 323 826,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe 2 681 926,85 2 558 993,73 A.II Wynik finansowy netto (+,-) -4 605 261,02 -5 172 966,69
A.II.1 Środki trwałe 2 681 926,85 2 558 993,73 A.II.1 Zysk netto (+) 0,00 0,00
A.II.1.1 Grunty 0,00 0,00 A.II.2 Strata netto (-) -4 605 261,02 -5 172 966,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 522 648,56 2 433 461,50 A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 79 974,04 68 393,67 B Fundusze placówek 0,00 0,00
A.II.1.4 Środki transportu 0,00 0,00 C Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe 79 304,25 57 138,56 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 508 973,97 556 963,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.II Zobowiązania krótkoterminowe 508 973,97 556 963,75
A.III Należności długoterminowe 0,00 0,00 D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 299,45 1 851,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 17 663,44 0,00
A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 150 771,92 156 042,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 234 299,56 273 865,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 D.II.5 Pozostałe zobowiązania 937,64 885,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 125 820,95 148 829,42 D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
B.I Zapasy 17 927,02 17 442,36 D.II.8 Fundusze specjalne 100 001,96 124 319,12
B.I.1 Materiały 17 927,02 17 442,36 D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 001,96 124 319,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 0,00 0,00
B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B.II Należności krótkoterminowe 99 257,74 104 940,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 60,00 0,00
B.II.2 Należności od budżetów 0,00 0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
B.II.4 Pozostałe należności 99 197,74 104 940,52
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 636,19 26 446,54
B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8 636,19 26 446,54
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00
B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 2 807 747,80 2 707 823,15 Suma pasywów 2 807 747,80 2 707 823,15
WP Table Builder