Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
A Aktywa trwałe2 681 926,852 558 993,73A Fundusz2 298 773,832 150 859,40
A.I Wartości niematerialne i prawne0,000,00A.I Fundusz jednostki6 904 034,857 323 826,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe2 681 926,852 558 993,73A.II Wynik finansowy netto (+,-)-4 605 261,02-5 172 966,69
A.II.1 Środki trwałe2 681 926,852 558 993,73A.II.1 Zysk netto (+)0,000,00
A.II.1.1 Grunty0,000,00A.II.2 Strata netto (-)-4 605 261,02-5 172 966,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,00A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)0,000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 522 648,562 433 461,50A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek0,000,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny79 974,0468 393,67B Fundusze placówek0,000,00
A.II.1.4 Środki transportu0,000,00C Państwowe fundusze celowe0,000,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe79 304,2557 138,56D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania508 973,97556 963,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00D.I Zobowiązania długoterminowe0,000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)0,000,00D.II Zobowiązania krótkoterminowe508 973,97556 963,75
A.III Należności długoterminowe0,000,00D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług5 299,451 851,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe0,000,00D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów17 663,440,00
A.IV.1 Akcje i udziały0,000,00D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń150 771,92156 042,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe0,000,00D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń234 299,56273 865,33