Biuletyn Informacji Publicznej

Administracji Szkół i Infrastruktury Szkolnej

Zwrot kosztów dla pracodawców za naukę zawodu/przyuczenie do wykonywanej pracy pracowników młodocianych

Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 

Zgodnie z zapisem art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2013 r., poz.352/1).

Zgodnie art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli

 1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u  pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w   terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do kogo należy złożyć wniosek ?

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w  imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 3. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika, potwierdzona za zgodność z  oryginałem
 5. kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 9. inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)
 10. oświadczenie o miejscu zamieszkania z zamiaru pobytu stałego młodocianego pracownika

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Tryb nauki

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

Wysokość dofinansowania

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1Ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w   którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Chojna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.